Kategorie
Newsletter

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze v případě budoucího spuštění E-SHOPU. V současné době se jedná pouze o prezentaci s možností nákupu v kamenném obchodě a tudíž nelze objednávat prostřednictvím tohoto webového rozhraní.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.cyklomach.cz

provozovatele Pavel Macháček, IČ: 02807033, sídlo: Ježkova 1346/8, Ostrava-Poruba, 708 00

 

  1. 1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby-podnikatele Pavel Macháček, IČ: 02807033, místo podnikání: Ježkova 1346/8, Ostrava-Poruba, 708 00 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupujícím spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.  

 

1.2     Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cyklomach.cz.

 

1.3     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.5     Kontaktní údaje prodávajícího:

Pavel Macháček

adresa pro doručování: Ježkova 1346/8, Ostrava-Poruba, 708 00

telefon: 776322244

e-mail: info@cyklomach.cz

 

2.      INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

 

2.1   Kontaktní údaje prodávajícího:      

         Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v čl. 1 Úvodní ustanovení bod 1.5.

 

2.2   Informace o zboží a cenách:

         Informace o zboží a cenách jsou uvedeny u jednotlivých položek v internetovém obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení.

 

2.3   Způsoby platby:

         Způsoby platby jsou uvedeny v čl. 4 Platební podmínky.

 

2.4   Způsob a náklady dodání:

         Způsob dodání včetně nákladů dodání jsou uvedeny v čl. 5 Přeprava a dodání zboží.

 

2.5   Informace o odpovědnosti za vady, právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv:

         Informace o odpovědnosti za vady, právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. 6 Odpovědnost za vady, záruka.

 

2.6   Informace o odstoupení od smlouvy:

         Informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. 7 Odstoupení od kupní smlouvy.

 

2.7.  Stížnosti:

      Stížnosti lze podávat přímo prodávajícímu. Tím není dotčeno právo kupujících obracet se na příslušné orgány a instituce v souladu s platnou legislativou, např. na orgány veřejné moci, které mají v působnosti ochranu spotřebitele (např. Česká obchodní inspekce). Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

2.8   Uložení smlouvy u prodávajícího a přístup kupujícího spotřebitele k ní:

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

2.9   Jazyk smlouvy:

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. V českém jazyce jsou vyhotoveny rovněž obchodní podmínky.

 

2.10 Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:

         Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny v čl. 3 Uzavření kupní smlouvy.

 

2.11 Možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky:

Kupujícímu spotřebiteli je umožněno před odesláním objednávky opravit chyby vzniklé při zadávání dat. (viz čl. 3 bod 3.4).

 

2.12 Kodexy chování:

         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

 

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1   Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (prodávající není plátcem DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2   Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

3.3.2   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Odesláním objednávky se kupující prodávajícímu zavazuje, mj. i k zaplacení kupní ceny a nákladů s pojených s dodáním zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5   V případě, že objednávka neobsahuje všechny náležitosti požadované prodávajícím (povinná pole v objednávkovém formuláři), je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k doplnění chybějících údajů. Do doby doplnění všech potřebných údajů není prodávající objednávkou vázán.

 

3.6   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

 

3.8   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

3.9   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)  v hotovosti v sídle na adrese Ježkova 1346/8, Ostrava – Poruba, 708 00, a to po předchozí telefonické domluvě;

b)  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c)   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.u. Fio banka 2100743214/2010 (dále jen „účet prodávajícího“).

 

4.2   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 

4.3   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v nejbližší možné době po přijetí objednávky; v případě, že kupní cena není uhrazena do 10 pracovních dnů, je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

4.4   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5   Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě:

- že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3 Uzavření kupní smlouvy, bod 3.6),

         - objednávek ve vyšší hodnotě u nově registrovaných zákazníků.

Uhrazení celé kupní zboží ještě před odesláním zboží je prodávající oprávněn požadovat rovněž vždy při bezhotovostní platbě.

 

 

5.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1     Standardní dodací lhůta je 6 dnů. V případě, že zboží není v této lhůtě dostupné, informuje o této skutečnosti prodávající kupujícího na telefonní číslo nebo elektronickou adresu kupujícího, které jsou uvedeny v objednávce, a dohodne s ním další postup.

 

5.2     Zboží je dodáváno:

a) osobním odběrem v sídle prodávajícího na adrese Ježkova 1346/8, Ostrava – Poruba, 708 00, a to po předchozí telefonické domluvě;

b) na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p. (obchodní balík). Poštovné činí 125 Kč, při objednávce nad 6 000 Kč není poštovné kupujícímu účtováno.

 

5.3     V případě bezhotovostní platby je zboží odesláno (připraveno k odběru) až po připsání částky na účet prodávajícího. 

 

5.4     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.5     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

6.      ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

6.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

6.2   Prodávající odpovídá kupujícímu:

a) že věc při převzetí nemá vady (jakost při převzetí),

b) za zákonnou povinnost z vadného plnění (zákonná záruka za jakost dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku).

 

6.3   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese jeho sídla Ježkova 1346/8, Ostrava-Poruba, 708 00, elektronicky na e-mailovou adresu info@cyklomach.cz nebo osobně v jeho provozovně na adrese Rušná 1716/2, Ostrava – Poruba, 708 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1   Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

 

Právo odstoupit od smlouvy

 

7.1.1 Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne:

a)    převzetí zboží kupujícím spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobu,

b)   převzetí poslední dodávky zboží kupujícím spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobu, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo

c)    ode dne převzetí první dodávky zboží kupujícím spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobu, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 

 

7.1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího (viz kontaktní údaje v čl. 1 Úvodní ustanovení bod 1.5) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 

7.1.3 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

7.1.4 Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil kupující spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Použitím jiného prostředku nevznikají kupujícímu spotřebiteli žádné další náklady. Platba bude kupujícímu spotřebiteli vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokázání kupujícím spotřebitelem, že zboží odeslal zpět, podle toho co nastane dřív.

 

7.1.5 Kupující spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo předat prodávajícímu (viz kontaktní údaje v čl. 1 Úvodní ustanovení bod 1.5). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

7.1.6 Kupující spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. V případě, že zboží pro svou povahu nebude moci být vráceno obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady, které ponesete, odhadované ve výši ……. Kč. 

 

7.1.7 Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

7.2   Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

 

7.2.1 Pro odstoupení od kupní smlouvy jiným kupujícím než spotřebitelem platí body 7.1.2 až 7.1.6

         obdobně s tím, že:

a)  zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu,

b)  prodávající je oprávněn ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Prodávající vrátí plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle předchozí věty, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu,

c)   pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7.2.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným platebním prostředkem, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Použitím jiného prostředku nevznikají kupujícímu žádné další náklady.

 

8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

9.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

9.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

9.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.   DORUČOVÁNÍ

 

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

 

11.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

11.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od ………. 2015.

 

 

 

 

 


 Formulář je možné stáhnout ZDE.